Psycho Hermeneutic

سایكوهرمنوتیك رویكردی در علم روانشناسی است كه مبنای آن علوم پایه و علم سایبرنتیك است . این رویکرد روان انسان را موجودیتی در تبادل مداوم با محیط (یعنی آنكه روان انسان تركیبی است از آنچه در درون مغز پردازش می شود و آنچه كه در محیط رخ میدهد) می داند. سایكوهرمنوتیك دارای دو شاخه ی اصلی است كه یك شاخه ی آن مربوط به قوانین بنیادی فیزیک كلاسیك (نیوتونی) است كه  در هر ذره یا ماده ای نظیر " مغز" کاربرد دارد که به آن نیتوسایكولوژی یا روانشناسی نیوتونی میگویند . این شاخه گذشته و آینده انسان را در بر میگیرد به همراه سیر حرکت هر فرد از گذشته خود ب اهداف و آینده دلخواه . شاخه دوم سایکوهرمنوتیک اشاره به بخشی از روان دارد كه تا به حال در هیچ رویكردی از علم روانشناسی شناخته نشده است. این شاخه كه كوانتوسایكولوژی (روانشناسی كوانتومی) نام دارد، بخشی از روان انسان را برای اولین بار آشكار می كند كه عامل اصلی پاسخ به اكثریت ابهام ها و دوگانگی های موجود در علم روانشناسی دنیاست

در مبحث روان انسان بخش مهمی ناشناخته باقی مانده بود كه بدون شناسایی و اشراف كامل به آن امكان تحلیل صحیح انسان وجود نداشت . در رویكرد سایكوهرمنوتیك در نتیجه ی مشخص كردن این بخش ناشناخته و ایجاد تعاریف سازگار در سایر بخش های روان ، امكان ارائه ی یك توضیح علمی، استدلالی و در عین حال سازگار با آناتومی و عملكرد مغز فراهم شده . كه نتیجه ی آن عرضه ی اولین نقشه ی روان انسان در دنیاست 

رویکرد سایکوهرمنوتیک از این جهت اعجاب انگیز است که تمامی جنبه ها ی روان انسان را در بر میگیرد و هر قطعه از آن همانند یک پازل در جای خود واقع میشود و نهایتا تمامی جنبه های روان را پوشش میدهد. این یکپارچگی در عین اینکه نشان دهنده قدرتمندی مبانی آن است باعث میشود امکان تقسیم بندی کامل اجزا؛ آن مهیا نباشد چرا که هر بخش از این رویکرد نهایتا به بخشهای دیگر متصل میشود و تفکیک پذیری کامل بخشهای آن مقدور نیست

با این حال رویکرد سایکوهرمنوتیک به هفت بخش اصلی تقسیم می شود که عبارتند از 

1

Interior
PSYCHO HERMENEUTIC

سایکوهرمنوتیک درونی که به بررسی روان انسان و تقسیمات آن می پردازد که این بخش به چهار شاخه تقسیم میگردد

 روانشناسی نیوتونی
روانشناسی کوانتومی
نقشه روان انسان
 (qq) انگیخته کوانتومی

2

Exterior
PSYCHO HERMENEUTIC

سایکوهرمنوتیک بیرونی که به بررسی محیط پیرامونی انسان می پردازد. از آنجاییکه در دو رویکرد سایکوهرمنوتیک اصل بر این است که محیط بیرونی انسان کاملا منطبق بر ساختار روانی اوست میتوان محیط پیرامونی و قوانین آنرا منطبق بر روان انسان تفسیر کرد

3

PSYCHO HERMENEUTIC
 philosophy

فلسفه سایکوهرمنوتیک  که به بررسی فلسفه رویکرد سایکوهرمنوتیک براساس ساختارهای منفی موجود می پردازد

4

PSYCHO HERMENEUTIC
 interaction

ارتباطات سایکوهرمنوتیک
رویکرد سایکوهرمنوتیک اکتشافات بسیاری را در حوزه ارتباطات داشته است که ارتباطات سایکوهرمنوتیک درسه دسته تقسیم می شود

ارتباطات نیوتونی
ارتباط کوانتومی
ارتباطات غیرمستقیم - بدون کلام

5

PSYCHO HERMENEUTIC
 Life coaching

مربی گری زندگی  سایکوهرمنوتیک

رویکرد قدرتمند سایکوهرمنوتیک امکان پیشرفته ترین نوع  محیط می کند

6

psycho anthropology

انسان شناسی روانشناختی سایکوهرمنوتیک

تعریف انسان از منظر وجودی و جنسیتی در انسان شناسی سایکوهرمنوتیک تعریف می شود. یکی ازجالب توجه ترین مباحث سایکوهرمنوتیک در حوزه انسان شناسی مبحث "سایکوسیمبیوتیک" است که انواع رابطه بین دو جنس مخالف را توصیف و تفسیر می کند.   شاخه انسان شناسی به دسته جات زیر تقسیم می شود

 سایکوسیمبیوتیک - هم زیستی روانی

انسان شناسی زنانه

انسان شناسی مردانه


7

Clinical
PSYCHO HERMENEUTIC

سایکوهرمنوتیک بالینی که به بررسی اختلالات روانی بر مبنای نقشه روان و توضیح روانشناختی سایکوهرمنوتیک می پردازد